Jaarverslag en Beleidsplan

Jaarverslag en Beleidsplan

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van afgelopen jaren downloaden in PDF.


Beleidsplan

1. De statutaire naam:
Stichting Egelopvang Den Haag e.o.

2. Het RSIN nummer:
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) is 806460301.

3. De contactgegevens:
zie Contact

4. Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel:
a. Egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
b. een zo spoedig mogelijke terugkeer van de egels naar de natuur, daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
c. dat de egels zoveel mogelijk soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
d. waar mogelijk voorlichting geven over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan de personen die de egels ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

5. Beleidsplan:
1. Optimaliseren van de verzorging van de egels middels regelmatige bijscholing van de vrijwilligers en regelmatig contact met de dierenarts.
2. Voorlichting geven en informatie verstrekken over de leefwijze van de egels. Mn. bij evenementen, op scholen, via de website enz.
3. Samen met andere groenverenigingen wordt er met de Gemeente Den Haag overlegd over ingrepen in het groen, waarbij de leefomgeving van de egel in het geding is. Bv. tijdstip en mate van snoeien van ondergroei in parken en landgoederen.
4. Namen en functie van de bestuurders staan in het Jaarverslag
5. Het beloningsbeleid: Bestuur en vrijwilligers kunnen hun gemaakte kosten vergoed krijgen. Bestuur en vrijwilligers hebben jaarlijks een dagje uit en ze ontvangen met kerstmis een presentje. Andere vormen van beloning worden niet toegekend.

6. Financiële verantwoording:
a. Geldwerving: De stichting verkrijgt gelden van de donateurs (ongeveer 130), via nalatenschappen, losse giften en via verkoop van egel gerelateerde voorwerpen. Het fiscaalnummer van de Stichting is: 8064.60.301.
b. Het vermogen van de Stichting wordt door het bestuur beheerd. Het financiële jaaroverzicht wordt in het Jaarverslag gepubliceerd. De Stichting heeft een rekening lopen bij de ING bank en bij de ASN bank.
c. De gelden worden primair besteed aan de verzorging van de egels en de medische behandelingen. Verder aan de kosten die vrijwilligers maken voor de stichting en aan de huur en onderhoud van de locatie. Ook is er geld nodig voor voorlichting en publiciteit over egels, hun leefwijze en woonomgeving en over het werk van onze Egelopvang. Er worden gelden gereserveerd voor toekomstige onderhoudskosten en mogelijke problemen met de locatie van de huisvesting. De verantwoording van de financiën staat in het jaarverslag van de Stichting, dat ook via de website is te lezen.

7. Actueel verslag:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt per jaar gepubliceerd in het jaarverslag. De jaarverslagen worden ook gepubliceerd op de website.